Pravidla

Oficiální pravidla soutěže

1. Organizátor

Organizátorem soutěže (dále jen „organizátor“) je společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o., se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, IČ: 261 15 310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71416.


2. Princip soutěže/Preambule

Organizátor vyhlašuje otevřenou kreativní soutěž o nejlepší digitální příspěvek libovolného formátu a média (videoklip, animace, fotografie, fotomontáž, kresba, zvuková záznam, text a podobně), propagující jeho značku a jeho výrobky. Příspěvky budou hodnoceny v několika kategoriích porotou, složenou ze zástupců pořadatele, a návštěvníky soutěžního webu, s důrazem na nápad a vtip příspěvku, nejlepší práce pak budou odměněny věcnými cenami v celkové výši 500 000 Kč.


3. Účastníci soutěže

Soutěže se může nezávisle na věku zúčastnit jakákoli fyzická osoba v kategorii „Uživatel domácí“ a jakákoli fyzická nebo právnická osoba v kategorii „Profesionál“­.Jakákoli osoba se také může soutěže zúčastnit jako „Kritik“.


4. Vstup do soutěže

 1. Účastníkem soutěže se stává osoba, která v souladu s uvedenými podmínkami a pravidly vytvoří, zveřejní a zaregistruje jeden či více autorských příspěvků v digitální podobě (videoklipy, animace, fotografie, texty, zvukové záznamy, fotomontáže, dále jen „příspěvky“), jejichž námět, obsah i forma vyzní jako pozitivní reference nebo pozitivní propagace notebooků, pracovních stanic, osobních počítačů, tabletů, serverů či datových úložišť značky Fujitsu, resp. Fujitsu-Siemens jako jejího předchůdce (dále jen „výrobek“). Účastníkem soutěže se stává i osoba, která se zaregistruje jako „Kritik“ a v komentářích hodnotí příspěvky ostatních soutěžících, aniž by sama nějaký vytvořila.
 2. Vstupem do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Zároveň jím vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci a souhlas se zveřejněním jména ve sdělovacích prostředcích (online i offline médiích) v případě výhry a na soutěžních internetových stránkách organizátora (dále jen „soutěžní web“), u zaslaných příspěvků. Zpracování osobních údajů probíhá podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Vstupem do soutěže uděluje účastník organizátorovi souhlas s publikováním autorského příspěvku v online i offline médiích podle jeho vlastního uvážení.
 4. Účastník souhlasí s přijímáním soutěžních informativních i dalších komerčních sdělení zasílaných organizátorem dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou, lze ho odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

5. Omezení pro účast v soutěži

 1. Účastníkem se nemůže stát zaměstnanec organizátora. Zúčastnit se soutěže není možné s příspěvky:
  1. které nesouvisí s tématem soutěže nebo jejichž vyznění odporuje bodu 4.1 těchto pravidel,
  2. u nichž účastník není držitelem autorských práv či nemá souhlas držitele autorských práv k publikaci,
  3. v nichž jsou použity součásti (klipy, fotografie, hudba) bez svolení držitelů autorských práv, nejedná-li se o citaci ve smyslu § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
  4. které podporují násilí, nesnášenlivost k politické, náboženské nebo sexuální orientaci,
  5. které mají vulgární, obscénní nebo rasistický obsah či kontext,
  6. které propagují politické nebo náboženského hnutí,
  7. které propagují konkurenční produkty, výrobky a služby,
  8. či které jinak ohrožují čest, důstojnost a dobré jméno jakékoliv fyzické či právnické osoby.
 2. O vyřazení příspěvků, které nesplňují podmínky a pravidla soutěže, rozhodne s konečnou platností organizátor. Informace o vyřazení příspěvku bude zaslána na e-mailovou adresu soutěžícího uvedenou při registraci.

6. Zpracování, publikace a registrace příspěvků

 1. Za videoklip je považován příspěvek, který splňuje další podmínky těchto pravidel a má tyto parametry:
  1. jedná se videozáznam, animaci či sekvenci statických snímků, ve kterých je v nikoli negativním kontextu zobrazeno logo, výrobek či výrobková řada organizátora,
  2. zvuková stopa není podmínkou,
  3. minimální délka příspěvku je 30 vteřin
  4. maximální délka příspěvku je 3 minuty,
  5. příspěvek musí být před registrací na soutěžním webu publikován na veřejně přístupném videoserveru (např. youtube.com, stream.cz apod.), kde bude v souladu s podmínkami serveru nepřetržitě přístupný nejméně do dne vyhlášení výsledků soutěže, 1)
  6. v příspěvku se musí objevit název „Fujitsu“, buď jako logo v barevně či tvarově nezkreslené originální podobě, nebo v textové podobě v názvu příspěvku,
  7. příspěvek bude s uvedením odkazu na videoserver zaregistrován na soutěžním webu.
 2. Za obrázek je považován příspěvek, který splňuje další podmínky těchto pravidel a má tyto parametry:
  1. jedná se o fotografii, fotomontáž, digitální koláž či kresbu, ve kterých je v nikoli negativním kontextu zobrazen výrobek či výrobková řada organizátora,
  2. příspěvek musí být před registrací na soutěžním webu publikován na libovolném, veřejně přístupném webovém serveru (stránkách, blogu, úložišti fotografií apod.), kde bude v souladu s podmínkami serveru nepřetržitě přístupný nejméně do dne vyhlášení výsledků soutěže,
  3. v příspěvku se musí objevit název „Fujitsu“, buď jako logo v barevně či tvarově nezkreslené originální podobě, nebo v textové podobě v názvu příspěvku,
  4. příspěvek bude s uvedením odkazu na veřejně přístupný webový server zaregistrován na soutěžním webu.
 3. Za text je považován příspěvek, který splňuje další podmínky těchto pravidel a má tyto parametry:
  1. jedná se o textový příspěvek, ve kterých je v nikoli negativním kontextu zmíněn výrobek či výrobková řada organizátora,
  2. příspěvek musí být před registrací na soutěžním webu publikován na libovolném, veřejně přístupném webovém serveru (stránkách, blogu, apod.), kde bude v souladu s podmínkami serveru nepřetržitě přístupný nejméně do dne vyhlášení výsledků soutěže,
  3. v názvu příspěvku se musí objevit „Fujitsu“,
  4. příspěvek bude s uvedením odkazu na veřejně přístupný webový server zaregistrován na soutěžním webu.
 4. Za zvukový záznam je považován příspěvek, který splňuje další podmínky těchto pravidel a má tyto parametry:
  1. jedná se o hlasový záznam, ve kterém je v nikoli negativním kontextu zmíněn výrobek či výrobková řada organizátora, nebo o hudební skladbu,
  2. minimální délka příspěvku je 10 vteřin
  3. maximální délka příspěvku je 3 minuty,
  4. příspěvek musí být před registrací na soutěžním webu publikován na libovolném, veřejně přístupném webovém serveru (stránkách, blogu, serveru pro sdílení obsahu apod.), kde bude v souladu s podmínkami serveru nepřetržitě přístupný nejméně do dne vyhlášení výsledků soutěže,
  5. v názvu příspěvku se musí objevit „Fujitsu“,
  6. příspěvek bude s uvedením odkazu na veřejně přístupný webový server zaregistrován na soutěžním webu
 5. Ve svém registračním profilu na soutěžním webu může účastník až do uzávěrky soutěže měnit kontaktní informace, kategorii, ve které soutěží („Uživatel domácí“, „Profesionál“ nebo „Kritik“), přidávat a mazat příspěvky nebo editovat údaje o jejich publikaci (přidávat, mazat a měnit odkazy na servery, kde publikoval příspěvky).

7. Způsob hodnocení soutěžních příspěvků

 1. Příspěvky hodnotí odborná porota a návštěvníci soutěžního webu („diváci“).
 2. Členové poroty každý příspěvek ohodnotí 0 – 5 body. Základním kritériem je nápad, vtip a originalita příspěvku. Součet udělených bodů určuje pořadí příspěvku v jednotlivých soutěžních kategoriích hodnocených porotou.
 3. Zvlášť se evidují divácké hlasy, které příspěvky získají od návštěvníků soutěžního webu. Počet získaných hlasů pro platné příspěvky účastníka spolu s jejich váhou určí pořadí v divácké kategorii. Při jakémkoli zjištěném pokusu o manipulaci s výsledky v této soutěžní kategorii bude účastník ze soutěže vyřazen.
 4. V kategorii „Kritik“ rozhoduje kvalita a počet odeslaných komentářů.

8. Ceny

1. ceny se budou rozdělovat b následujících kategoriích a lze vyhrát i v několika z nich:

A. Uživatel domácí

1. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 45 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)
2. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 25 000 Kč (doporučené ceny vč. DPH)
3. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 15 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)
4.-10. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 3 500 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)

B. Profesionál

1. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 65 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH) + publicita na webu a v tisku
2. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 40 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH) + publicita na webu a v tisku
3. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 25 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH) + publicita na webu a v tisku
4.-10. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 5 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)

C. Nejpřínosnější komentátor a konstruktivní kritik

1. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 15 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)

D. Divoká karta

Po ukončení soutěže organizátor vyhlásí 5 speciálních disciplín podle vlastního uvážení („nejplodnější autor“, “nejmladší/nej­starší účastník”, „nejdokonalejší technické zpracování“ a podobně)

1.-5. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 15 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)

E. Hlas lidu (divácké hlasování)

1. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 45 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)
2. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 25 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)
3. místo: Fujitsu výrobky v hodnotě 15 000 Kč (doporučené koncové ceny vč. DPH)

F. Za účast

1.-50. místo: dárkový balíček Fujitsu v ceně 500,– Kč


9. Způsob vyhlášení výsledků a předání cen

 1. Seznam oceněných účastníků soutěže a získaných výher bude publikován na soutěžním webu 31. 3. 2010.
 2. Oceněným účastníkům zašle organizátor zprávu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 3. Ceny budou výhercům odeslány do 15 dnů od vyhlášení soutěže na poštovní adresu uvedenou při registraci. Po předchozí dohodě si mohou vyzvednout svou cenu také osobně v sídle organizátora. Ceny účastníků mladších 18 let může převzít jen jejich zákonný zástupce.
 4. Organizátor nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu ceny při poštovní přepravě. Cena, která se vrátí organizátorovi jako nedoručená, bude uschována v sídle organizátora po dobu 1 měsíce. O této skutečnosti bude účastník informován prostřednictvím e-mailu. V případě, že si účastník cenu v této lhůtě nevyzvedne a ani si s organizátorem nedohodne způsob náhradního doručení, propadne cena ve prospěch organizátora.
 5. Za věcnou cenu nemůže výherce požadovat finanční plnění.

10. Práva a odpovědnost účastníka soutěže

 1. Registrací příspěvku prohlašuje účastník, že má neomezená práva poskytovat organizátorovi práva k užití příspěvku v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití.
 2. Dále účastník prohlašuje, že osoby zachycené nebo vystupující v jeho příspěvcích souhlasí s publikováním příspěvku a jeho případným dalším užitím organizátorem soutěže bez dalších nároků z jejich strany.
 3. Registrací příspěvku převádí účastník soutěže na organizátora bezúplatně práva užít příspěvek ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu a na neomezenou dobu s tím, že organizátor není povinen licenci využít.
 4. Účastník má právo na odstoupení od soutěže.

11. Práva a odpovědnost organizátora soutěže

 1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínů, výher, podmínek, jakož i na zrušení celé soutěže nebo její části v celém jejím průběhu i bez udání důvodů. O těchto skutečnostech bude informovat na soutěžním webu.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout sporné případy s konečnou platností.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže v případě zjištění pokusu o manipulaci s diváckými hlasy
 4. Organizátor neposkytuje záruku nepřetržité dostupnosti soutěžního webu.
 5. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

12. Termíny soutěže

Registrace příspěvků na soutěžním webu bude umožněna od 21. 12. 2009, 0:00 hodin do 15. 3. 2010, 24:00 hodin. Výsledky soutěže budou vyhlášeny zveřejněním na soutěžním webu dne 31. 3. 2010.


Stáhněte si Pravidla v PDF.


V případě jakýchkoli dotazů k pravidlům nejprve pročti FAQ aneb často kladené otázky a nenajdeš-li ani tam odpověď, nezdráhej se napsat.

Komentáře jsou uzavřeny.